+48 57 57 12 12 0

Czynny: Pn - Ndz 8:00 - 23:00

Regulamin międzynarodowy przewóz osób iBus.com.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. nr 50, poz. 601; z późniejszymi zmianami) i określają warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. Poprzez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 • Przewoźnik – firma eMaj Paweł Mielniczek z siedzibą w Przemyślu , Piotra Kmity 4/4, NIP 7952302605, wykonująca międzynarodowy przewóz pasażerów.
 • Pasażer – osoba korzystająca z usług przewozu firmy eMaj na podstawie uiszczonej kwoty za przejazd.
 • Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu

2.PRZEWOŹNIK

2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.

2.2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jak został wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy z adresu do adresu) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.

2.3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia i odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym itp.) ani wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki.

2.4. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe, w razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.

2.5. W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia Pasażerów.

2.6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

 • nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu;
 • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
 • zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów;
 • zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
 • nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź tez nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne.

2.7. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.

3 PASAŻER

3.1. Pasażer jest zobowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.

3.2. Pasażer powinien oczekiwać pod wskazanym podczas realizacji adresem na 10 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu.

3.3.Pasażer jest ponadto zobowiązany do:

 • dopisać gdzieś o rezerwacji online lub telefonicznie złożenia bagażu do luku bagażowego;
 • stosowania się poleceń załogi pojazdu;
 • okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
 • zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe;
 • opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania.

3.4. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym, jest równoznaczny z rezygnacją przejazdu.

3.5. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

3.6. W trakcie przerw podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie opóźnień w odjeździe.

3.7. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuację, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

3.8. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

4 BAGAŻ

4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 3 sztuk bagaży zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • 2 sztuki bagażu podstawowego o wadze po 30 kg, przewożonego w luku bagażowym,
 • jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.

4.2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go na półce bagażowej, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.

4.3. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji przejazdu.

4.4. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli on nie spełnia wymogów określonych niniejszym regulaminie.

4.5. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na nie wygody.

4.6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się pozo lukiem bagażowym za bagaż podręczny.

4.7. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest nie dozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych.

4.8. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

4.9. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi pasażer.

5 UMOWA PRZEWOZU

5.1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia za przewóz.

5.2. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży bezpośrednio u kierowcy lub w przypadku online, za pomocą płatności internetowych.

5.3. W momencie uiszczenia opłaty Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.

5.4. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia od drzwi do drzwi nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy jest na bieżąco na podstawie rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika https://ibus.com.pl

6 REKLAMACJE

6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną na adres Przewoźnika.

6.2. Przewoźnik przejmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłoszeniu reklamacji niezbędne jest:

 • opisanie zaistniałej okoliczności;
 • określenie wnoszonych zastrzeżeń:
 • wskazanie ewentualnej doznanej szkody i związanych z tym roszczeń.

6.3. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień / informacji od pasażera.

6.4. Przewoźnik zastrzega iż reklamację dotyczące bagaży przewożonego w luku bagażowym może składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio do osoby wydającej bagaż.

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieregulowanym w niniejszym regulaminie maja zastosowanie: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późniejszymi zmianami); ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późniejszymi zmianami).